EN  |  FI
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kitchen of insights Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2019. Viimeisin muutos 1.3.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Kitchen of insights Oy
Y-tunnus 2966900-7
Osoite: Munkkiniemen puistotie 16 A 19, 00330 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Carola Hjelt, carola@kitchenofinsights.com, +358 505 707 806.  

3. Rekisterin nimi

Kitchen of insights Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilötietolaki ja rekisterinpitäjän asiakassuhde rekisterin sisältämiin henkilöihin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista lain tai osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tapaamisissa ja muussa yhteydenpidossa mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyn kirjallisella pyynnöllä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset, sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja käyttö suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.